Zbiory przetwarzane w formie papierowej nie zawierające danych wrażliwych zarejestrowane przed 1 stycznia 2015 r. w rejestrze GIODO


Pliki do pobrania:
  Akta osobowe pracowników

  Awans zawodowy nauczycieli

  Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Dofinansowanie pracowników młodocianych

  EDG - ewidencja działalności gospodarczej

  EgbVwin - rejestr gruntów

  Ewidencja czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckiech

  Ewidencja czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckiech - filia w Trzepnicy

  Ewidencja dodatków mieszkaniowych

  Ewidencja Formacji Obrony Cywilnej

  Ewidencja ludności i dowody osobiste

  Ewidencja łącznego zobowiązania pieniężnego

  Ewidencja najemców i dzierżawców nieruchomości gruntowych

  Ewidencja najemców lokali mieszkalnych i użytkowych

  Ewidencja obowiązku nauki

  Ewidencja odbiorców usług komunalnych

  Ewidencja podatników podatków od psów

  Ewidencja podatników podatku od środków transportowych

  Ewidencja przedpoborowych i poborowych

  Lista obób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej

  Numeracja porządkowa nieruchomości, zmiany numeracji porządkowej nieruchomości

  Ochrona przeciwpożarowa

  Oświadczenia majątkowe radnych

  Płace - ewidencja wynagrodzeń pracowników i pochodnych

  Płatnik - składki ZUS

  Podatki - zbiór danych podatku od osób fizycznych i osób prawnych

  Pomoc materialna dla uczniów

  Rejestr decyzji o rozbiórce, pozwoleniu na użytkowanie obiektu

  Rejestr decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

  Rejestr decyzji podziału nieruchomości

  Rejestr nadanych świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności

  Rejestr oznaczenia pojazdów i wydanych uprawnień do kierowania pojazdami

  Rejestr poborowych ubiegających się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej

  Rejestr sprzedaży mienia gminy

  Rejestr VAT

  Rejestr wydanych zaśwadczeń o zaśwadczeniach o niezaleganiu w podatkach

  Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych

  Rejestr wypadków przy pracy

  Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Rejestr zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

  System USC - rejestracja danych USC

  Środowiskowe uwarunkowania

  Urząd Stanu Cywilnego w Łękach Szlacheckich

  Zajęcie pasa drogowego

  Zbiór dokumentów dotyczących odbywania stażu, przygotowania zawodowego dla bezrobotnych

  Zbiór dokumentów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

  Zbiór kart gospodarstwa i kart nieruchomości podatników

  Zbiór protokołów szacunku strat na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej

  Zbiór umorzeń podatkowych

  Zbiór umów - zleceń

  Zbiór umów o dostarczanie wody

  Zbiór woda - ścieki

  Zmiana imion i nazwisk

  Zwrot podatku akcyzowego
Rejestr zmian
Wprowadził Michał Szumieł 2016-03-16 13:09:38
Ostatnia aktualizacja Michał Szumieł 2016-03-16 13:45:27
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1640