INFORMACJE:
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (8:00-16:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW

3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5. Akceptowalne formaty załączników to:
§ DOC, RTF
§ XLS
§ CSV
§ TXT
§ GIF, TIF, BMP, JPG
§ PDF
§ ZIP

 

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Logując się na platformie ePUAP mozna złożyć bez wychodzenia z domu następujące wnioski oraz formularze:

01. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

02. Dopisanie do spisu wyborców
 

03. Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych
 

04. Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
 

05. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 

06. Pismo ogólne do urzędu
 

07. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

08. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

09. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

10. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

11. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

12. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

13. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są

zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności

14. Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

15. Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

16. Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym

17. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

18. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

19. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

20. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

21. Zgłoszenie przez przedsiębiąrcę lub rolnika obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

UWAGA!!!

Większość wniosków i formularzy musi zostać opatrzona podpisem elektronicznym identyfikującym składającą osobę: za pomocą profilu zaufanego (który jest bezpłatnym podpisem po potwierdzeniu w wyznaczonej jednostce swoich danych) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wykonywanym przez firmy zewnętrzne odpłatnie).